menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

ตั้ง พระราชเวที วัดพระเชตุพนฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๒

access_time
10/06/2021
remove_red_eye
201

          เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า ขณะนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 (ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว) แต่งตั้ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค จำนวน ๕ รูป ประกอบด้วย เจ้าคณะภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒

          จึงได้มีกำหนดการ พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม   เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  มีกำหนดการเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พระราชเวที (สุรพล ชิตณาโณ ป.ธ. ๙, อ.ม.) นามเดิม สุรพล นามสกุล สิงคิรัตน์ เกิดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นบุตรของ นายวิบูลย์ สิงคิรัตน์และ นางองุ่น สืบสมานบ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๔ ที่วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระครูอาจารสัมบัน (ชม) วัดสามกอ ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระอุปัชฌาย์ พระวิสุทธาธิบดี(สง่า ปภสุสโร ป.ธ.๘) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, พระกรรมวาจาจารย์ พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร ป.ธ.๓)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ พระอนุสาวนาจารย์ พระเทพปัญญาเมธี (ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ น.ธ.เอก วัดจุกเฌอ สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ ป.ธ.๙ วัดพระเชตุพนฯ สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ

พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศาสนา มหา-

วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลี

และสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นคณะทำงานวัดพระเชตุพน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในวัด

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝ่าย

สาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคล ดูแลพนักงานวัดพระเชตุพนฯ ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร พระวิหาร พระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนฯ และ เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีวัดพระเชตุพนฯ ควบคุมดูแลรายรับ รายจ่ายของวัด

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกรรมการยกร่างระเบียบวัดพระเชตุพน ว่าด้วยการบริหาร

วัดพระเชตุพนฯ ,หัวหน้าฝ่ายงานกลาง ตามระเบียบวัดพระเชตุพนฯ ว่าด้วย

การบริหารวัดพระเชตุพนฯ ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารวัดพระเชตุพนฯ และเป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะใต้ วัดพระเชตุพนฯ

 

สมณศักดิ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์

พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE