วธ.เข้มต้านทุจริต นิมนต์พระสงฆ์อบรมคุณธรรม

schedule visibility
2
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 ที่ห้องประชุมชั้น8 กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กทม. ได้มีการบรรยายธรรม จาก พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดยานนาวา หนึ่งในกิจกรรมสำคัญ การฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่15-16 ก.พ. 64 โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯผ่านระบบทางไกล VideoConferenceไปยัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ประชุม ชั้น8 กระทรวงวัฒนธรรมเมื่อ15 ก.พ. ที่ผ่านมา
          โดย ปลัดวธ. กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ รู้ ความเข้าใจ ให้สามารถ คิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียงมีพฤติกรรมที่ ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งหวังให้เครือข่ายฯ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงให้ความร่วมมือในการสร้างสังคม สร้างวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
          กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 400 คน ประกอบด้วย
1) ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกลางและสำนักงานรัฐมนตรี
2) ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
3) เครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด โดยได้นิมนต์พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) วัดยานนาวา (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานครและเชิญวิทยากรจากสำนักงานป.ป.ช.เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 

| ติดตามทุกประเด็นข่าวเด่นได้ที่นี่ >> www.worldbuddhisttv.com/ข่าวเด่นWBTV

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com