โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 2 รูป

schedule visibility
2
share

แชร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระดับพระราชาคณะ 2 รูป

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระดับพระราชาคณะ 2 รูป

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูปดังนี้

 

1.พระจุลนายก เป็น พระราชวัชรสังวรมุนี ศรีภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีพระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

2.พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวัชรประชาทร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 2 รูป

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 2 รูป

พระจุลนายก วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร จ.ชลบุรี เป็น พระราชวัชรสังวรมุนี

 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 2 รูป

พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม เป็น พระเมธีวัชรประชาทร

 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com