โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 91 รูป

schedule visibility
60
share

แชร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 91 รูป

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 91 รูปดังนี้

 

1. พระเทพวิมลโมลี เป็น พระธรรมวัชรวิมล โสภณปริยัติญาณ สุสีลาจารสุนทร
ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

2. พระเทพโสภณ เป็น พระธรรมวชิรนายก ดิลกศาสนกิจบริหาร ธรรมปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดราชบุรณะราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
3. พระเทพศีลวิสุทธิ์ เป็น พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลทักษิณศาสนประสิทธิ์
สุวินิตนรากรปัจจันตเขต พิเนตชลธาราวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดประชุมชลธารา จังหวัดนราธิวาส

4. พระเทพโกศล เป็น พระธรรมวชิรโกศล วิมลนวรัฐกิจบริหาร วิจิตรปฏิภาณธรรมสุนทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
5. พระเทพปริยัติเวที เป็น พระธรรมวชิรดิลก สาธกธรรมภาณี สุสีลสมาจารนิวิฐ
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
6. พระเทพชลธารมุนี เป็น พระธรรมวชิราลังการ ศาสนกิจวิธานโกศล วิมลปัญญาธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบางพระวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี
7. พระเทพวิสุทธิเมธี เป็น พระธรรมวชิรคณี คัมภีรญาณวิมล โสภณศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดเทพธิดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
8. พระเทพสิทธิวิมล เป็น พระธรรมวชิรสิทธาจารย์ ไพศาลธรรมกิจโกศล วิมลสังฆกิจบริหาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. พระเทพปริยัติเมธี เป็น พระธรรมวชิรธีรคุณ สุนทรญาณปริยัตินายก ดิลกธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
10. พระเทพวรมุนี เป็น พระธรรมวชิรโสภณ มงคลภาวนาวรคุณ วิบุลธรรมสโมธาน ศาสนบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครพนม

11. พระเทพเจติยาจารย์ เป็น พระธรรมวชิรเมธาจารย์ ไพศาลศาสนกิจโกศล วิมลสีลาจารสุนทร ตรีปิฎกคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
12. พระเทพปริยัติสุธี เป็น พระธรรมวชิรกวี สิงห์บุรีวรกิจบริหาร วิปัสสนาปฏิภาณวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี
13. พระเทพสิทธาจารย์ เป็น พระธรรมวัชราจารย์ สุวิธานปริยัติคุณ วิบุลสิทธินายก ดิลกศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
14. พระเทพมหาเจติยาจารย์ เป็น พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจโกศล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
15. พระเทพโมลี เป็น พระธรรมวชิรปาโมกข์ ยุตโยคคุณจารี สีลาจารวัตรวิมล
โสภณวิหารกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
16. พระเทพปริยัตยาจารย์ เป็น พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ สุนทรสีลาจารวัตร ปริยัติธรรมธารี ศรีศาสนกิจธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

17. พระราชธรรมวาที เป็น พระเทพวชิรวาที กวีธรรมลิขิต วิจิตรอรรถสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
18. พระราชกิตติเวที เป็น พระเทพวชิรมงคล โสภณธรรมสาธก ตรีปิฎกคุณาภรณ์
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
19. พระราชเวที เป็น พระเทพวชิรโสภณ สุวิมลศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
20. พระราชสารเวที เป็น พระเทพวชิโรดม สังฆกิจนิยมคุณากร สุนทรธรรมนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
21. พระราชวชิรเมธี เป็น พระเทพวชิรเมธี ศรีปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร
22. พระราชรัตนาลงกรณ์ เป็น พระเทพวชิรคุณ อดุลธรรมสถานมงคล สุวิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
23. พระราชภาวนาพิธาน เป็น พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิบุลพุทธโสธรบริบาล
ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

24. พระราชวินยาภรณ์ เป็น พระเทพวชิรดิลก สาธกธรรมวรคุณ สุนทรวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
25. พระราชนันทมุนี เป็น พระเทพวชิรนันทาภรณ์ สุนทรศาสนกิจนายก ดิลกปริยัติกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
26. พระราชรัตนโสภณ เป็น พระเทพวชิรโกศล โสภณวรกิจจาทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร
27. พระราชสารสุธี เป็น พระเทพวชิรปาโมกข์ ยุตโยคญาณธารี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดตรีทศเทพ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
28. พระราชธรรมวิเทศ เป็น พระเทพวชิรวิเทศ พิเศษศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพุทธานุสรณ์ สหรัฐอเมริกา
29. พระราชวิจิตรปฏิภาณ เป็น พระเทพวชิรปฏิภาณ บริหารชุมพรบุรีวรกิจ วิจิตรธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร
30. พระราชสุมนต์มุนี เป็น พระเทพวชิรเมธาจารย์ ไพศาลศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

31. พระราชวชิรธาดา เป็น พระเทพวัชรวิสุทธิ์ โกศลพุทธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลาภู
32. พระศรีกิตติเมธี เป็น พระราชวชิรกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
33. พระสุวิมลธรรมาภรณ์ เป็น พระราชวชิราธิบดี ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
34. พระสิรินันทมุนี เป็น พระราชวชิรนายก ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดนางนอง วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
35. พระพิพัฒนวราภรณ์ เป็น พระราชวชิรธรรมสุนทร บวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพมหานคร
36. พระสุทธิสารสุธี เป็น พระราชวชิรเมธาจารย์ พิศาลวรกิจจาทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดดอนรัก จังหวัดสงขลา
37. พระอมรโมลี เป็น พระราชวัชรปัญญาเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
38. พระสมุทรวชิรโสภณ เป็น พระราชสมุทรวชิรโสภณ มงคลธรรมากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม

39. พระสรภาณโกศล เป็น พระราชวชิรโกศล สุวิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
40. พระสุนทรธรรมภาณ เป็น พระราชวัชรญาณรังษี สุธีภาวนานุสิฐ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี
41. พระศรีพัชโรดม เป็น พระราชพัชรธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์
42. พระพิศาลศึกษากร เป็น พระราชปริยัติวัชราจารย์ สุวิธานประชาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
43. พระวิสุทธิสารเถร เป็น พระราชวัชรญาณวิศิษฏ์ สมิทธิภาวนาคุณสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี
44. พระระณังคมุนีวงศ์ เป็น พระราชระณังควชิรมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง
45. พระวิสิฐคณาภรณ์ เป็น พระราชวชิรมงคลวิสิฐ โกศลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมงคลชัยพัฒนา พระอารามหลวง จังหวัดสระบุรี
46. พระกิตติโสภณวิเทศ เป็น พระราชวชิรธรรมวิเทศ พิเนตศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพุทธสามัคคี นิวซีแลนด์

47. พระปัญญากรโมลี เป็น พระราชวชิรากร สุนทรอุตรดิตถ์ธาดา มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดท่าไม้เหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์
48. พระสีหราชสมาจารมุนี เป็น พระราชวชิรสีมาภรณ์ สุนทรสุวัฒนสังฆกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
49. พระโสภณพัฒนบัณฑิต เป็น พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต วิสิฐศาสนธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
50. พระสุธีวราภรณ์ เป็น พระราชวชิรกิจจาทร ตรีปิฎกคุณาภรณ์ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชัยนาท
51. พระสิริพัฒนาภรณ์ เป็น พระราชวชิราทร ศรีสกลนครวรกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
52. พระครูวิสิฐศาสนการ วัดนิคมสโมสร จังหวัดพังงา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวิมลวชิราภรณ์
53. พระครูปริยัติยาภิรม วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรปริยัตยาภรณ์
54. พระครูวรธรรมธัช วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวัชราจารย์
55. พระครูพินิจสมณการ วัดควนนอก จังหวัดปัตตานี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระโสภณวชิรนายก
56. พระครูเมตตาภิรม วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จังหวัดภูเก็ต เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระอุดมวชิรมงคล
57. พระครูปัญญาสัตติคุณ วัดไพรสณฑ์รัตนาราม จังหวัดกาแพงเพชร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระสุนทรวชิราจารย์

52. พระครูโสภณวัชรคุณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระโสภณวชิรากร
59. พระครูประโชติธรรมคุณ วัดเนินแสงทอง จังหวัดบึงกาฬ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวชิรศาสนคุณ
60. พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ วัดวิเวการาม จังหวัดจันทบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวิบูลวชิรธรรม
61. พระครูวินิจสมณการ วัดสหธรรมิการาม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวิมลวชิราธิบดี
62. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระสุพรรณวชิราภรณ์
63. พระครูวิสุทธิสีลคุณ วัดสามัคคีบุญญาราม จังหวัดลาปาง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวิสุทธิวชิรวิมล
64. พระครูสิริธรรมาภิรัต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิราภิรัต
65. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรสิทธิธาดา
66. พระครูโสภณปริยัติสุธี วัดศรีโคมคา พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรคุณ
67. พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ วัดมะขามเตี้ย จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่า พระวชิรธรรมาภรณ์
68. พระครูสุทธิกิจจาทร วัดอ่างทอง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระสุวรรณวชิราทร
69. พระครูอุดมศีลาจาร วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรเขมคุณ
70. พระครูอุดมวิสุทธิคุณ วัดโคกขี้หนอน จังหวัดชลบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระมงคลวัชรวิสุทธิ์
71. พระครูทัสนียคุณากร วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรคุณากร
72. พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ วัดศรีรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวัชราภรณ์

73. พระมหาวีรศักดิ์ ธมฺมธโช (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดจักรวรรดิราชาวาส
วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรโสภณ
74. พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดบึงครอบศรัทธาราม จังหวัดสุโขทัย เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรกวี
75. พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดสุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรธรรมาภรณ์
76. พระมหาชูชาติ จิรสุทฺโธ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรสุทธิคุณ
77. พระมหาสมคิด สุนทรธมฺโม (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรธาดา
78. พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรวาที
79. พระครูสมณธรรมสมาทาน วัดปากน้า พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวชิรธรรมสมาทาน
80. พระครูสิริเจติยานุกูล วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระสิทธิวชิรานุกูล
81. พระครูสุทัศนมุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรปัญญารังษี
82. พระครูภาวนาชยานุสิฐ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวชิรญาณวิศิษฏ์
83. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วิเชียร วัดไทยสิริราชคฤห์ สาธารณรัฐอินเดีย เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ มีนามว่า พระวิเทศวชิรเมธี
84. พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ จินดา วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรคณาภรณ์
85. พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ชุมพร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรรัตนาภรณ์
86. พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ เทียนชัย วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวัชรญาณมุนี

87. พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ พงศ์พันธ์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรปัญญาภรณ์
88. พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต (เปรียญธรรม 8 ประโยค) วัดสุวรรณดาราราม
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรธาดา
89. พระมหาสมชาย คุณชโย (เปรียญธรรม 7 ประโยค) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวัชรเสนาบดี
90. พระมหามงคล มงฺคลคุโณ (เปรียญธรรม 7 ประโยค) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
จังหวัดมุกดาหาร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวิฑูรวชิรโมลี
91. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ หรรษา วัดใหม่ กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวัชรบัณฑิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

ทั้งนี้รายชื่อพระสงฆ์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ในครั้งนี้ เป็นรายชื่อพระสงฆ์ที่ทางที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) พิจารณาจากพระสงฆ์ที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ โปรดพิจาณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา และตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2566

 

อ่านต้นฉบับได้ที่ >>> ราชกิจจานุเบกษา

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com