โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป

schedule visibility
2
share

แชร์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป

 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 4 รูป ดังนี้

 

1.พระครูวิบูลธรรมกิจ เป็น พระราชวัชรปัทมคุณ สุนทรสีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

2.พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ เป็น พระราชภาวนาวัชรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

3.พระครูปลัดวชิรโสภณญาณ ศิลา เป็น พระราชวัชรธรรมโสภณ โกศลบริหารวรกิจยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยาน หลวงปู่ศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

 

4.พระครูปลัด เฉลิมชาติ วัดสิทธารถราชมณเฑียร สาธารณรัฐอินเดีย เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวิเทศวัชราจารย์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com