แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง

schedule visibility
23
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน มอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา โดยมีนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้อ่านพระบัญชาแต่งตั้งให้ พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต) เป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

จากนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา แด่ พระธรรมวชิรโมลี โดยมี พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นประธานเจริญชัยมงคลคาถา

 

          โดยในพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่ ๒/๒๕๖๔ ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) พศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ พิเศษ ๘/๒๕๖๔

จึงแต่งตั้งให้ พระธรรมวชิรโมสี (ทองสูรย์) ฉายา สุริยโชโต อายุ ๗๒  พรรษา ๕๒  วิทยฐานะ ป.ธ.๘ พธ.บ. MA.PhD. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับสี่ ๒) พศ. ๒๕๓๕

พระภิกษุสามแณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศมหาเถรสมาคม

ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา ตลอดกาลนาน เทอญ แต่งตั้ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

          ทั้งนี้ ตลอดในพิธีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัดยานนาวา ได้มีการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ตลอดการจัดพิธีทางศาสนาทุกพิธีอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล และการตรวจวัดอุณหภูมิ ในช่วงการประกอบพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com