แต่งตั้ง พระครูอาทรประสิทธิโสภณ วิ.ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงสาทร

schedule visibility
5
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ที่ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา  เป็นประธานในพิธีมอบคำสั่งเจ้าคณะเขตสาทร ลงนาม โดย พระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตสาทร แต่งตั้ง พระครูอาทรประสิทธิโสภณ วิ. ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงสาทร โดยมีความตามคำสั่ง ว่า

ด้วย พระครูศรีวชิรวงศ์ (วีรธรรม) วัดยานนาวา แขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าคณะแขวงสาทร ได้ลาออกจากตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงสาทร เป็นเหตุให้แขวงสาทร ไม่มีเจ้าคณะแขวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคระสงฆ์ ออกตามความในพะราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมโดยพะราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔ ) พุทธศักราช

๒๕๖๑

 

          จึงแต่งตั้งให้ พระครูอาทรประสิทธิโสภณ วิ.(ไชยยศ)อายุ ๖๓ พรรษา ๔๓ วิทยฐานะ น.ธ.เอก. ศศ.บ. พธ.ม. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงสาทรมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ตามข้อ ๒๖วรรค ๓ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่กล่าวแล้วทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com