เชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทย เชิดชูเกียรติหญิงไทยร่วมพัฒนาชุมชน-สังคม

schedule visibility
1
share

แชร์

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและบุคคลในครอบครัวการเสริมสร้างสุขภาพ และงานวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

 

เชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทย  เชิดชูเกียรติหญิงไทยรวมพัฒนาชุมชน-สังคม

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและบุคคลในครอบครัวการเสริมสร้างสุขภาพ และงานวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทย รวมถึงกิจกรรมที่สตรีไทยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ทักษะความสามารถ และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

โดยวันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีของหลายประเทศ พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้น โดยหวังให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตน และสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือการรวมพลังของสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมกันแสดงออกถึงบทบาทของตนที่มีอยู่รอบด้าน ในการสร้างสรรค์คุณค่าและบทบาทของสตรีจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์

โอกาสนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน องค์กร คณะทำงาน และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากทั้ง 25 อำเภอ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงรางวัลอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรให้แก่หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล จำนวน 25 ราย , สตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 ราย , รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 9 รางวัล , รางวัลตรีไทยดีเด่น ของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 15 ราย

 

เชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทย  เชิดชูเกียรติหญิงไทยรวมพัฒนาชุมชน-สังคม

 

เชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทย  เชิดชูเกียรติหญิงไทยรวมพัฒนาชุมชน-สังคม

 

เชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทย  เชิดชูเกียรติหญิงไทยรวมพัฒนาชุมชน-สังคม

 

เชียงใหม่จัดงานวันสตรีไทย  เชิดชูเกียรติหญิงไทยรวมพัฒนาชุมชน-สังคม

 

ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์เชียงใหม่

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com