สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เผยกำหนดการ พิธีทรงตั้ง ปธ.๙ และ ปธ.๖ ประจำปี ๒๕๖๔ เข้ารับ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

schedule visibility
0
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง เจ้าสำนักเรียนทุกสำนักเรียนที่มีพระภิกษุสามเณร สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา มีความระบุว่า

 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค แก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนตาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์จากพระคุณท่าน ดังนี้

๑. โปรดแจ้งให้พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยคในสำนักเรียนของพระคุณท่านเข้ารับการทรงตั้งเปรียญ ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

๒. พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญ ฯ ครองผ้าสีพระราชนิยม และใส่หน้ากากอนามัยสีขาว ทุกรูป พร้อมกับนำบัตรประชาชนหรือใบสุทธิไปแสดงในวันเข้ารับทรงตั้งเปรียญ ฯ

๓.พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญ ฯ ทุกรูป โปรดนำพัดยศเล่มเดิมส่งคืน

ในวันเข้ารับการทรงตั้งเปรียญ ฯ

ซึ่งในวันดังกล่าว เวลา ๑๒.๐๐ น. ให้ผู้เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรมฯ ลงทะเบียนด้านหลังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ประเคนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และผ้าไตร

จึงนมัสการมาเพื่อโปรดทราบ หากพระภิกษุสามเณรรูปใดไม่สามารถเข้ารับการทรงตั้งเปรียญฯ ได้ขอความกรุณาแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบล่วงหน้าด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้กำหนดการพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๔  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งในส่วนของบัญชีรายนามพระภิกษุและสามเณรที่จะเข้ารับทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๔ จำแนกเป็น บัญชีรายนามเข้ารับทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค มีจำนวน ๖๔ รูป และ บัญชีรายนามเข้ารับทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค มีจำนวน ๒๕๕ รูป

 

ข้อมูล : สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

Link>>> https://bit.ly/3iLFqDr

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com