สำนักพุทธฯ ประกาศรายชื่อวัดพัฒนาดีเด่นวัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๔

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยแพร่ ประกาศผลการคัดเลือกวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ,วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ลงนามโดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

โดยแบ่งเป็น วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ๓๗ วัด , วัดพัฒนาตัวอย่าง ๔๐ วัด และอุทยานการศึกษาในวัด ๗๖ วัด  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกาศ ดังนี้

 

          ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีคำสั่ง ที่ ๑๑๘๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี ๒๕๖๔เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัดที่บริเวณวัดมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม อาคารเสนาสนะมั่นคงเป็นระเบียบ จัดการปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดอย่างมีระเบียบ มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นวัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษา โดยมีรายนามวัดที่ได้รับการคัตเลือก ทั้ง ๓ ประเภท ดังนี้

๑.วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ๓๗ วัด

๒.วัดพัฒนาตัวอย่าง ๔๐ วัด

๓.อุทยานการศึกษาในวัด ๗๖ วัด

 

คลิ๊กอ่านรายชื่อวัด >>>

https://www.onab.go.th/th/file/get/file/20210609d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e170733.pdf

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com