สมเด็จพระสังฆราช’ มีพระดำรัสถวายพระพร ‘สมเด็จพระพันปีหลวง

schedule visibility
1
share

แชร์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

 

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2566 เพจเฟซบุ๊ก  สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความระบุว่า…

 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ความว่า

 

ศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบ อีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความมุทิตาปราโมทย์

 

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งพระราชหฤทัยหมายมุ่งประโยชน์สุขของประชาราษฎร เป็นเป้าหมายแห่งการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเนิ่นนานถึง 7 ทศวรรษ ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชจริยวัตรอันสอดคล้องมั่นคงอยู่ในธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ “เมตตา” คือความผูกไมตรีทั่วไปในสรรพสัตว์ อันเป็นคุณธรรมสำหรับพุทธาทิบัณฑิตทั้งหลายนับแต่โบราณกาล แม้สมเด็จพระบรมศาสดา ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระเมตตาบารมีมาแล้วนับอเนกอนันตชาติ ทรงเล็งเห็นสภาวะความเป็นไปของหมู่สัตว์ จึงทรงตั้งพระปณิธานจะช่วยให้เจริญสุขโสมนัสยิ่งขึ้นไปด้วยพระเมตตาการุญ ดั่งนี้ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ก็ได้ทรงดำรงพระเมตตาธรรม ไว้เป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ประจำเรือนพระราชหฤทัยมิได้คลาดเคลื่อน แม้หมู่สัตว์จตุบททวิบาทก็ยังได้อาศัยพระเมตตาบารมีเป็นที่พึ่ง จึงได้รับความปลอดภัย ทรงวางพระองค์ประดุจมารดาบังเกิดเกล้าของชาวไทย ทรงประสิทธิ์ประสาทความร่มเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ราชอาณาจักร ต้องด้วยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา สมดังพระราชสมัญญา “ธรรมราชินี”

 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ขอปวงประชาราษฎร จงมีจิตสโมสรสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันฉลองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการแผ่เมตตา คือความรักความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจ เพื่อความผาสุกของลูกหลานไทยจักบังเกิดขึ้นได้ สมดังพระราชหฤทัยปรารถนา

 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

 

สมเด็จพระสังฆราช' มีพระดำรัสถวายพระพร 'สมเด็จพระพันปีหลวง

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com