สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนฯ ในพิธีประทานวุฒิบัตร ปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตฯรุ่นที่ ๒๗

schedule visibility
0
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ,ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ในการประทานวุฒิบัตรและปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๗

การนี้ พระพรหมเสนาบดี, พระธรรมรัตนดิลก, พระธรรมโพธิวงศ์, พระเทพวัชรบัณฑิต พร้อมพระเถรานุเถระ ,ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ข้าราชการ สาธุชน ร่วมพิธีมหาเถรสมาคม มีมติให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศในส่วนของคณะสงฆ์มหานิกาย มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการศาสนา, สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ,พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล ,องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย และองค์กรพระธรรมทูตในภูมิภาคต่างๆ สำหรับในปี ๒๕๖๔ เป็นการจัดฝึกอบรมเป็น รุ่นที่ ๒๗

ทั้งนี้ จากการระบาดของโรคโควิด๑๙ ตลอดการจัดการอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง และการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการอบรม ซึ่งการอบรมที่ผ่านมา ได้เพิ่มพระวิปัสสนาจารย์ มาอบรมให้กับพระธรรมทูตเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะพบว่าการวิปัสสนากรรมฐาน ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็นอย่างมากข้อมูล : FB.วัดยานนาวา พระอารามหลวง

Link>>> https://bit.ly/35H58kO

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com