สมเด็จพระสังฆราช ประทาน “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์”

schedule visibility
0
share

แชร์

มมร. ประกาศรับสมัครพระภิกษุและสามเณรเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับ “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในโอกาสมงคลสมัย ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ

 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2566 เนื่องในโอกาสมงคลสมัยที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา 26 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี ได้มีประกาศเปิดรับสมัครพระภิกษุและสามเณรเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ซึ่งโปรดประทานนามไว้ว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” หรือออกนามอีกอย่างหนึ่งว่า “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)” จำนวน 10 ทุน โดยทุนการศึกษาดังกล่าว โปรดประทานพระดำริและทุนประเดิมให้จัดตั้งขึ้นไว้เพื่อสร้างศาสนทายาท และสาธุชนได้บริจาคสมทบโดยเสด็จพระกุศล ตลอดจนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์”

 

ทุนการศึกษานี้โปรดประทานไว้เพื่อให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ กล่าวคือ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ทั้งในสาขาวิชาทางพระพุทธศาสนา ภาษาบาลีสันสกฤต การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์หรือเป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามแนวพระดำริในการพัฒนาศักยภาพพระภิกษุและสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

​สำหรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับทุนฯ จะต้องเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มีสัญชาติไทย มีสังกัดคณะสงฆ์ไทยหรือคณะสงฆ์อื่นตามพระราชบัญญัติและกฎหมายของคณะสงฆ์ และมีคุณวุฒินักธรรมชั้นเอก เป็นผู้ธำรงตนในพระธรรมวินัยและประพฤติตนเหมาะสมแก่สมณสารูป และมีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตามประกาศรับสมัครทุนฯ

 

โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ (1) ยื่นด้วยตนเอง หรือ (2) ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์”

 

ทั้งนี้หากสนใจเข้าสมัครรับทุนฯ สามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (www.mbu.ac.th) หรือ หากมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร. 02-444-6000 ต่อ 1091 หรือโทร. 062-196-5354 หรือ 064-953-1453 ในวันและเวลาทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mbu.ac.th/news/post-8610/

 

 

ข้อมูล : FB.เพจ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน “ทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์”

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com