สมเด็จพระวันรัต ประธานมอบคำสั่งแต่งตั้ง พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

schedule visibility
0
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ..๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ศาลาตรีมุข วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธีพระราชทานนํ้าหลวงสรงศพ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ,อดีตที่ปรึกษาเคณะภาค ๑๒ , อดีตกรรมการและเลขานุการ ศ... ซึ่งมรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ ๑๘ มิ..๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๔๖ น. สิริอายุ ๙๑ พรรษา ๗๐ ซึ่งในพิธีมีพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล และ พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม

 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ได้มอบคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ ลงนามโดย พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าคณะภาค ๖, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ดํารงตําแหน่งเป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า

คำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เนื่องด้วย พระเดชพระคุณ พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา) ฉายา อภิจาโร อายุ ๙๑ พรรษา ๗๐ วิทยฐานะ น..เอก. พธ.. (กิตติมศักดิ์) พธ..(กิตติมศักดิ์) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๒ อดีตกรรมการและเลขานุการ ศ... อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม วรวิหารแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๔๖ น. ณ โรงพยาบาลธนบุรี เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ว่างลง และจะทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งทันทีมิได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรค ๒ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (..๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ..๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๓๕

จึงแต่งตั้งให้ พระเทพเวที (พล) ฉายา อาภากโร อายุ ๕๘ พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ ป..๙ พธ.. M.A Ph.D. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๖ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

พระเทพเวที (พล อาภากโร ) เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.. ๒๕๐๖

การศึกษา สำเร็จ อนุปริญญาเอก (M.Phil) สาขาอักษรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

นักธรรมชั้นเอก

.. ๒๕๓๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

.. ๒๕๓๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (พธ..) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

.. ๒๕๓๕ สำเร็จ ปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาอักษรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

.. ๒๕๔๑ สำเร็จ ปริญญาเอก (Ph.D) สาขาอักษรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

.. ๒๕๕๐ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๖

.. ๒๕๖๒ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๖ [1]

ประธานสหภูมิสงฆ์จังหวัดน่าน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร

ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ

ฝ่ายการศึกษา

.. ๒๕๔๒ เป็น ผู้รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ

.. ๒๕๔๔ เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ

.. ๒๕๔๕ เป็น อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

.. ๒๕๔๗ เป็น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

.. ๒๕๔๘ เป็น อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

.. ๒๕๔๙ เป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

.. ๒๕๕๔ เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์

.. ๒๕๕๗ เป็น รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

.. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com