สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานประชุมรับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2566

schedule visibility
1
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เมตตาเป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2566 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นองค์ประธานการประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมวชิรเวที กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ในฐานะคณะกรรมการผู้แทนอำนวยการ , พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง , พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหนกลาง , พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และพระเถรานุเถระ ร่วมพิธี โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประชุมรับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนโครงการ

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร องค์ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แล้วนำผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

 

จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายความว่า ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ ซึ่งโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแห่งประชาชน สันติสุขแห่งประเทศชาติ โดยในปี 2566 มหาเถรสมาคม ได้มีคำสั่งที่ 3,4,5/2566 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามลำดับ

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประชุมรับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนโครงการ

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ให้โอวาทเพิ่มเติมว่า ขอให้คณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารกลาง ต้องจัดทำแผนในการปฏิบัติ จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อเกิดความชัดเจน และนำแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คณะกรรมการประจำหนต่าง ๆ ออกตรวจการและติดตามการดำเนินงาน โดยกำหนดเป้าหมายในระยะเริ่มต้น และการรายงานผล สรุปผลการดำเนินโครงการในรอบปีที่ผ่านมา โดยผู้แทนแต่ละภูมิภาคสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และขอให้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จประโยชน์ และมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประชุมรับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนโครงการ

 

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ประชุมรับมอบนโยบาย ขับเคลื่อนโครงการ

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com