สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวสัมโมทนียกถาโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา และสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM มีนายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา ถวายการต้อนรับและกล่าวถวายรายงาน

 

ตามกำหนดการในช่วงเช้า นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาบรรยายพิเศษเรื่อง“บทบาทกรมการศาสนาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในสถานการณ์โควิด๑๙” ลำดับถัดมา นายสำรวยนักการเรียนบรรยายเรื่อง “การปรับเปลี่ยนบริบทงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด๑๙  และต่อด้วยการบรรยายจาก วิทยากรกลุ่มงานกองทุน ๘๐ พรรษา กรมการศาสนา ในเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ในช่วงบ่ายยังมีพระวิทยากร และวิทยากรที่มากความสามารถ ร่วมบรรยาย อาทิ ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และการบรรยาย จากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาได้มีการจัดการอบรม เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. และมีการถ่ายทอดสด ผ่านเฟสบุ๊ก Live เพจกรมการศาสนา และ เพจWBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้เป็นพระธรรมวิทยากรมีศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีความมั่นใจที่จะนำองค์ความรู้ประสบการณ์ไปขยายผลทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีความสุข และได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบันในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

ข้อมูล: ทีมข่าวWBTV

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com