สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ มอบจิตเป็นครูอาสาฯ ประจำปี ๖๔ ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

schedule visibility
3
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ,ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดย ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ – พูนทรัพย์ นพวงศ์

 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถวายรายงาน ถึงความสำคัญของการสานต่อโครงการดังกล่าว เป็นรุ่นที่ ๓๗  โดยยก พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งที่พระองค์ พระราชทานไว้ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ความว่า “ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่งคือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่นในทางวรรณคดี เป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาไว้ให้ดี”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช กล่าวต่อไปว่า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ดังความในพระราชดำรัสฯ จึงจัดตั้งโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ นับแต่เริ่มต้นกระทั่งปัจจุบันนับเป็น รุ่นที่ ๓๗  พร้อมกันก็ได้ พัฒนาส่งเสริมยกระดับขึ้นเป็น

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ โดยคัดเลือก “ครู” เพื่อไปทำหน้าที่ครูอาสาสมัครของโครงการ ๆ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ครูภาคฤดูร้อนปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๓ เดือน และครูประจำการ ๑ ปี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยตามเทศกาลและประเพณีแบบไทยเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยการคัดเลือกทดสอบจากนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งบุคลากรสมทบจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกกรุงเทพมหานครซึ่งแต่ละรุ่นจะมีครูอาสาสมัครร่วมเดินทางไปวัดต่าง ๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ,ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์จำนวนกว่า ๘๐ คน

 

แต่สืบเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ ที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒

มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการไปปฏิบัติหน้าที่ของครูอาสาสมัครเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๖๔ นี้ยังคงมีวัดไทยในสหรัฐอเมริกาจำนวน๕ วัดยืนยันขอให้ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งครูประจำการ ๑ ปีไปปฏิบัติหน้าที่เช่นที่เคยเป็นมา จำนวน ๑๕ คน ได้แก่ ๑.วัดธัมมาราม ชิคาโก , ๒.วัดซานฟราน ธัมมาราม ,๓.วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ , ๔.วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน ,และ ๕.วัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์

 

ศูนย์ส่งเสริมการสอนฯ มุ่งหวังที่จะจัดการฝึกอบรมครูอาสาสมัครโดยไม่เพียงแต่เสริมความพร้อมในเรื่องความสามารถทางการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่ครูอาสาสมัครเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา ที่ต้องมีความสามารถสอนและปฏิบัติหน้าที่ในวัด รวมทั้งการเป็นผู้มีจิตอาสา เป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุกและที่สำคัญคือเป็นผู้ร่วมส่งเสริมความเป็นไทย ให้เป็นที่รู้จักในสังคมโลก

แม้ว่าในการทำงานอาจต้องพบกับอุปสรรคและความอ่อนล้าจากการทำงานแต่จากความมุ่งมั่นและความมีน้ำใจของครูอาสาสมัคร ผนวกกับความสามารถในด้านต่างๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม น่าจะเป็นพลังให้ครูอาสาสมัครประสบความสำเร็จในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ

ในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่ครูอาสาสมัครทุกคน จะได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้บุกเบิกการสร้างโอกาสสืบสานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน จึงได้นำครูอาสาเข้ามอบตัวเป็นศิษย์ มอบจิตเป็นครูอาสากับพระเดชพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com