สนามหลวงแผนกบาลี กำหนดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๔-๖ ก.ค. นี้

schedule visibility
15
share

แชร์

เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เฟสบุ๊ก สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ โดย พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่องกำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๔  มีความว่า

ตามที่สนามหลวงแผนกบาลี ได้มีประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่อง เลื่อนการสอบ

บาลีสนามหลวง ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ในหลายพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อควบคุมและระงับยับยั้งการระบาดของโรค และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สนามหลวงแผนกบาลี จึงประกาศกำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ ศ.๒๕๖๔ ในวันแรม ๑๑-๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ให้รวมถึงการสอบประโยคบาลีศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาภาคสมทบที่สังกัดอยู่ในการดำเนินการของสนามหลวงแผนกบาลีด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ข้อมูล : กองบาลีสนามหลวง

Link >>> https://bit.ly/3pqQzLr

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com