ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

schedule visibility
0
share

แชร์

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณร ประจำปี 2566 ในส่วนกลาง จำนวน 150 ทุน สนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

 

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า พระภิกษุสามเณร ถือเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสืบทอด เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอน รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึง ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติ ปฏิบัติ ส่งเสริมศีลธรรมอันดีงาม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีส่วนในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น สร้างศาสนทายาทในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,810 รูป และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนฯ ได้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ของกรมการศาสนา ด้วยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้นำทางศาสนา ซึ่งได้รับความเมตตาจากภาคคณะสงฆ์ ในการดำเนินการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยจัดโครงการถวาย “ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร” ถวายแด่พระภิกษุหรือสามเณรที่กำลังศึกษาในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับเปรียญธรรม 3 – เปรียญธรรม 8 ประโยคในส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 150 รูป ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดพิธีถวายทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ในวันที่ 26 กันยายน ที่จะถึงนี้ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา

 

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวอีกว่า ปัจจุบันจำนวนพระภิกษุสามเณรที่สืบทอดพระพุทธศาสนากำลังขาดแคลน อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม การบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจึงลดน้อยถอยลงเป็นอย่างมาก หากพระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ในหลักพุทธธรรม สามารถค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฏกอย่างแตกฉาน สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถนำหลักธรรม คำสอน ไปแนะนำพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และนำหลักธรรม คำสอนทางศาสนา ไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สร้างความสงบในจิตใจ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

ข้อมู : กรมการศาสนา

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

ศน. ถวายทุนศาสนทายาท ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com