พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

schedule visibility
0
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้าน พระพรหมบัณฑิต เมตตา บรรยายพิเศษ เรื่อง“ การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายของประธานศูนย์พระปริยัติเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

 

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

โดยมี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประจำหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ และเลขานุการประธาน ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด พระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 830 รูป/คน

 

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

จากนั้น ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ การขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์ ” โดย พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม ” โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

 

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

ภาพจาก Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ในภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง ” ทิศทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม : นโยบายสู่การปฏิบัติ ” โดยมี พระเทพเวที รศ.ดร. ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง, พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม สายสามัญ, นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม, นายชุมพล เด็จดวง ผู้แทนสำนักงบประมาณ, นายสุระพล ทิพย์เสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์, และ ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ร่วมเสวนา

 

ข้อมูล : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com