พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566

schedule visibility
1
share

แชร์

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566 ในเดือนมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดพิธีถวายทุนการศึกษาและถวายมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566 โดยได้กำหนดจัดพิธีในเดือนมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยมี พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี

 

พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในส่วนของการศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งการทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ให้มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านคณะสงฆ์ตามที่ตนได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และเพื่อเป็นการถวายกำลังใจส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมทั้งเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายความอุปถัมพระภิกษุสามเณร ที่มีความพากเพียรพระบาลี อันเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งหลักคำสอนและแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

 

พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566

 

ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้ความสามารถในด้านภาษาบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ระดับชั้นประโยคหนึ่งสอง ถึง เปรียญธรรม 9 ประโยค และในปีพุทธศักราช 2566 มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 60 รูป เป็นพระภิกษุ 50 รูป และสามเณร 10 รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดตั้งเปรียญเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้ง 60 รูปนี้ ได้เข้ารับการตั้งเปรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566

 

พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566

 

พิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com