พระพรหมบัณฑิต ร่วมบรรยายโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๔ แนะใช้ ออนไลน์-สาธารณสงเคราะห์ในการเผยแผ่ช่วงโควิด

schedule visibility
3
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๕ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ,เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นพระธรรมวิทยากร ในการอบรมและกล่าวสัมโมทนียกถาโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา และสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

โดยพระพรหมบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรในสถานการณ์โควิด๑๙ ได้แนะแนวทางกับผู้เข้าร่วมอบรมบางช่วงว่า ด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด๑๙) พร้อมกับคำสั่งงดการทำบุญในศาสนสถาน ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเดินทางวัดได้ และในเหตุการณ์นี้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการเผยแผ่เชิงรุก พระธรรมวิทยากรควรปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการเผยแผ่อย่ายึดติดกับการเทศนา ให้ธรรมะกับพุทธศาสนิกชนเพียงการพบหน้ากันเท่านั้น ควรนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ ส่งต่อให้พุทธศาสนิกชนซึ่งสามารถทำผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมกับการให้การศึกษาด้วยหลักธรรม ที่สามารถยึดเหนี่ยว เด็กและเยาวชน ให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และ การที่คณะสงฆ์มีงานสาธารณสงเคราะห์ เวลาพุทธศาสนิกชนเดือดร้อน จะต้องไม่ทอดทิ้ง ความเห็นใจกันในยามยาก ถ้ามีกำลังไม่พอในการให้ความช่วยเหลือ ก็สามารถเป็นสื่อกลางในการประสานงานให้องค์การ หรือ กลุ่มบุคคลที่มีกำลังช่วยเหลือ เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ได้

พระพรหมบัณฑิต ยังได้แนะแนว วิธีการเผยแผ่ของพระธรรมวิทยากร ๔ วิธี

๑.สอนให้รู้ – อธิบาย ชี้แจง สามารถทำผ่านสื่อออนไลน์

๒.ทำให้ดู – ยกตัวอย่างเช่นการทำโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๓.อยู่ให้เห็น – รักษาตนให้ปลอดภัย ทำให้พุทธศานิกชน มีความมั่นใจว่าศาสนสถานปลอดโควิด

๔.เย็นให้ได้สัมผัส – เป็นการตระหนักที่ไม่ตระหนก มีความระมัดระวัง ระหว่างที่ได้รับกิจนิมนต์ หลีกเลี่ยงการกระทำ,สถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด๑๙ และสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้ถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ การอบรมและกล่าวสัมโมทนียกถาโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันนี้เป็นวันที่ ๒ ของการอบรม มีพระธรรมวิทยากร และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการบรรยาย โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายของน.พ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค บรรยายเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับสุขภาพประชาชน ในสถานการณ์โควิด๑๙”

ต่อมาเป็นการสนทนาธรรม จากเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี โดยพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี และ พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้สนทนาตอบโต้ แนะนำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในบริบทต่างๆในสถานการณ์โควิด๑๙ เผื่อทำเป็นบทสรุป ข้อคิดเห็น เสนอผู้บริหารกรมการศาสนา ต่อไป

และในช่วงบ่าย ได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) บรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ากลางความหลากหลายของพุทธศาสนิกชน”

 

ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com