พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระราชคณะ ๗ รูป

schedule visibility
9
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชคณะ ๗ รูป ระบุว่า

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน ๗ รูป ดังนี้

๑.พระเทพกิตติโมลีเป็น พระธรรมวชิรโมลี ศรีธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดอุดมวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๒.พระอมรสุธี เป็น พระราชวชิรมงคล โกศลธรรมสาธิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๓.พระครูศรีสมุทรวาหะ วัดสุคันธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวชิรธรรมวิธาน

 

๔.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ เปรียญธรรม ๓ ประโยค) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุธีวชิรปฏิภาณ

 

๕.พระมหาธีรพงษ์ ธีรวํโส (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการ วิจารณกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปีฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดขวาในพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 

๖.พระครูสิริวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง

กรุงเทพมหานคร เป็น พระอุดรคณารักษ์ อรรควิจารณคุณ วิบุลญาณอนันต์ สรรพมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต พระราชาคณะปลัดซ้ายในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 

๗.พระครูศรีวชิรวงศ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง

กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระญาณวชิรวงศ์

 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

ข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา

Link >>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/031/T_0001.PDF

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com