พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง

schedule visibility
0
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ มติมหาเถรสมาคม มติครั้งที่ พิเศษ ๘/๒๕๖๔ โดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ลงนาม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ ทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมชิรโมลี ให้ดำรงตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ตามความในเอกสารมติมหาเถรสมาคม มติครั้งที่ พิเศษ ๘/๒๕๖๔ ระบุว่า

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พศ ๐๐๐๖/ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังมราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงทราบพระราชดำริ ความว่า พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือ ที่ พว ๐๒๐๒./๑๐๑๓๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดให้แต่งตั้ง พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต) อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒ ป..๘ พธ..M.A. Ph.D. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ และทรงมีพระบัญชา ให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อทราบ

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน สำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติจึงขออนุญาตเสนอเป็นมติเวียนเพื่อทราบ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นรายรูปแล้ว แต่ละรูปไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น และมีมติรับทราบ

 

พระธรรมวชิรโมลี มีนามเดิมว่า ทองสูรย์ รองทอง อายุ ๗๒ ปี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.. ๒๔๙๑ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด) ที่บ้านป่าข่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ นายคุณ มารดาชื่อ นางทุม รองทอง

บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.. ๒๔๐๔ ณ วัดบ้านแดงหม้อ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่อนใน โดยมี พระอธิการห่าน พุทฺธสโร วัดนาคำใหญ่ ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.. ๒๕๑๒ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมกิตติโสภณ) อดีตเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์, พระราชกิตติเมธี (ทอง สุวณฺณสาโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระราชกิตติโสภณ (ช่วง ชุติมนฺโต) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เกียรติคุณ

.. ๒๕๓๓ ได้รับโล่ชนะการประกวดเรียงความประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนา ประจำปี ๒๕๓๐ ๒๕๓๒

.. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.. ๒๕๔๘ ได้รับโล่เกียรติคุณจากผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาโล่เกียรติคุณผู้ส่งเสริมพุทธศาสนา การศึกษาพัฒนาประชาชน จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

.. ๒๕๓๐ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม

ตำแหน่งฝ่ายการศึกษา

.. ๒๕๐๘ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ที่สำนักเรียนวัดหอไตร

.. ๒๕๐๙ ๒๕๑๑ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สำนักเรียนวัดหอไตร

.. ๒๕๑๓ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรฯ

.. ๒๕๑๔ เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวงแผนกบาลี

.. ๒๕๒๐ เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสระแก จังหวัดนครราชสีมา

.. ๒๕๒๓ เป็น เลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.. ๒๕๒๖ เป็น เลขานุการคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลขานุการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ในส่วนต่างประเทศ สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรรองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ ศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์

.. ๒๕๒๘ ๒๕๒๙ เป็น รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.. ๒๕๒๘ ๒๕๓๑ เป็น เลขานุการศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติ วัดเบญจมบพิตร

.. ๒๕๒๘ ๒๕๓๑ เป็น ครูสอนบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ แก่ชาวต่างประเทศ

.. ๒๕๔๐ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีนคริทราวราราม

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

 

สมณศักดิ์

๕ ธันวาคม พ.. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริวุฒิเมธี

๕ ธันวาคม พ.. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโมลี ศรีวิเทศธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๑๐ มิถุนายน พ.. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติโมลี ศรีวิเทศศาสนกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๑๑ มิถุนายน พ..๒๕๖๔ เป็น พระธรรมวชิรโมลี ศรีธรรมปฏิภาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

ข้อมูล : มติมหาเถรสมาคม มติครั้งที่ พิเศษ ๘/๒๕๖๔

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com