พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานตั้งสมณพระครูจิรวัฒนธำรง วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ พระโสภณวัชราภรณ์

schedule visibility
2
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูจิรวัฒนธำรง วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ พระโสภณวัชราภรณ์ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ

พระครูจิรวัฒนธำรง วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระราชาคณะ

มีนามว่า พระโสภณวัชราภรณ์

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ข้อมูล :  ราชกิจจานุเบกษา

Link>>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/032/T_0001.PDF

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com