พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่ พระราชวัชรรังสี

schedule visibility
0
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ พระราชวัชรรังสี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรต้ังสมณศักดิ์พระราชาคณะ

พระครูอรุณธรรมรังษี เป็น พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร มหาคณิสสร

บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔รูป คือ พระครูปลัด ๑พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระราชวัชรรังษี เป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์ไทยทั่วโลก เพราะเป็นผู้เขียนหนังสือ มนต์พิธี ซึ่งจะคัดเอาเฉพาะบทสวดที่จำเป็นต้องใช้ และพิมพ์ตัวหนังสือแบบอ่านง่ายเช่น บททำวัตรเช้า-เย็น บทเจริญพระพุทธมนต์ บทสวดงานศพ รวมถึงคำที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ อาทิ คำถวายทาน คำอาราธนาศีล คำปวารณาเข้าพรรษา-ออกพรรษา โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๕๐ ปี และถือเป็นหนังสือสวดมนต์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ข้อมูล :  ราชกิจจานุเบกษา

Link>>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/032/T_0001.PDF

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com