พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ถวายหนังสือหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่ พระภิกษุเละสามณรผู้เรียนบาลีและนักธรรมทั่วประเทศ

schedule visibility
2
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เว็บไซต์สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เผยแพร่มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ มติที่ ๓๓๔/๒๕๖๔ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณถวายหนังสือหลักสูตรนักธรรม และหลักสูตรบาลีแก่พระภิกษุสามเณร ลงนามโดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่ง มติในที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ มติที่ ๓๓๔/๒๕๖๔ ระบุว่า

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับการประสานจากสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการถวายหนังสือหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรผู้เรียนบาลีและนักธรรมทั่วประเทศ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีและแผนกธรรมของคณะสงฆ์ มีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง บริหารจัดการโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานโดยการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในการนี้ เพื่อสนองพระราชประสงค์ในการถวายหนังสือหลักสูตรดังกล่าวแด่พระภิกษุสามเณรผู้เรียนนักธรรมและบาลี จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมรับทราบ และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ ดังนี้

.สำรวจข้อมูลจำนวนหนังสือหลักสูตรนักธรรมและบาลีที่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนพระภิกษุสามเณรผู้เรียนนักธรรมและบาลีทั่วประเทศ

.ประสานสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงพิจารณาดำเนินการตามพระราชประสงค์ต่อไปข้อมูล : สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

คลิ๊กอ่านต้นฉบับ >>> https://bit.ly/3xvWD8a

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com