พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมโมลีวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ ที่ พระพรหมวชิรโมลี

schedule visibility
9
share

แชร์

     เมื่อวันที่ ๖  มิ.ย.๒๕๖๔  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศโปรดสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมโมลี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

   

     จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมโมลี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๘ รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ประกาศ  ณ วันที่  ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

     วันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ รวมทั้งพระสงฆ์อีก จำนวน ๑๐ รูป ดังนี้

 

๑. พระเทพปริยัติวิมล เป็น พระธรรมวิสุทธาจารย์ ปริยัติวิธานโกศล  วิมลธรรมปยุต  วิสุทธศาสนกิจจาทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑

 

๒. พระเทพสังวรญาณ  เป็น  พระธรรมวชิรญาณ  ปฏิภาณธรรมสาธก  วิปัสสนาวิธานดิลก  ตรีปิฎกวราลงกรณ์  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  สถิต  ณ  วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดญาณวรวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑

 

๓. พระเทพวิสุทธิมุนี  เป็น  พระธรรมวชิรมุนี  ศรีวิปัสสนาคณาจารย์  ไพศาลศาสนกิจดิลก  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  สถิต  ณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดมุนีวรวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑

 

๔. พระราชพุทธิมุนี เป็น พระเทพวชิรมุนี ศรีศาสนกิจธำรง วิสุทธิวงศบัณฑิต  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑

 

๕. พระราชวชิรากร เป็น พระเทพวชิรากร สุนทรธรรมธาดา ภาวนาคุณนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑

 

๖. พระพิพัฒน์สังวรคุณ เป็น พระราชสิทธิวิมล โกศลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต  ณ  วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูปคือ  พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๗. พระครูอุดมรังษี เป็น พระราชมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมพิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช  สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูปคือ  พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๘. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรคุณ สุนทรธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเขาตาเงาะอุดมพร จังหวัดชัยภูมิ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูปคือ  พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๙. พระปลัดสุวรรณ สุวิชาโน เป็น พระราชมงคลวุฒาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูปคือ  พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

 

๑๐. พระอธิการสุทัศน์ โกสโล เป็น พระราชภาวนาวัชราจารย์ วิปัสสนาญาณธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี  พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูปคือ  พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา

Link>>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/029/T_0001.PDF

Link>>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/B/029/T_0002.PDF

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com