พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มอบตราตั้งเจ้าอาวาส แต่งตั้งให้ พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน)

schedule visibility
4
share

แชร์

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่อุโบสถวัดบรมสถล(วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พระธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เป็นประธานในพิธี มอบตราตั้งเจ้าอาวาส ที่ ๙/๒๕๖๔ แต่งตั้ง พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมสถล(วัดดอน) ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบรมสถล(วัดดอน) โดยมี พระราชวชิโรดม เจ้าคณะเขตสาทร พร้อมพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ร่วมในพิธี

โดยในตราตั้งเจ้าอาวาสที่ ๙/๒๕๖๔ ระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)

จึงแต่งตั้งให้ พระมหาอดิศักดิ์ ฉายา อภิปญฺโญ อายุ ๔๖ พรรษา ๒๕ วิทยฐานะ ปธ.๘ พธ.บ. พธ.ม. สังกัดวัดบรมสถล แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามความในข้อ ๖ และ ข้อ ๒๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔(พ.ศ.๒๕๔๑)ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ

ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบรมสถล แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)

   พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนี้ ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคมตั้งแต่ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ทั้งนี้ พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ มีชาติภูมิอยู่ที่ จ.สกลนคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดบรมสถล(วัดดอน) และ เป็นรองประธานพระธรรมวิทยากร เครือข่ายธรรมะอารมณ์ (ฝ่ายวิปัสสนา)

ด้านการศึกษา

: นักธรรมชั้นเอก ,เปรียญธรรม ๘ ประโยค

: ปริญญาตรี – พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนจริยศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

: ปริญญาโท – พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย

ความชำนาญพิเศษ

จัดกระบวนการอบรมและบรรยายธรรม ,จัดคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ,สอนวิปัสสนากรรมฐาน ,นำเจริญเมตตาภาวนา ให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ผลงานด้านการเขียน

– ธรรมะอารมณ์ดี เล่ม ๕ เรื่อง “มรรคง่าย”

– ธรรมะอารมณ์ดี เล่ม  เรื่อง “ร้อยธรรมะ วาทะทำดี”

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com