ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคมร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่ายเตรียมเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ในระดับพื้นที่

schedule visibility
14
share

แชร์

 

          เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน๒๕๖๔ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม มอบหมายให้ พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ,พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ เลขานุการคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) และคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กรอบงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ได้แก่

 

๑.โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย

๒.โครงการสาธารณสงเคราะห์เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

 

โดยโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ได้ขับเคลื่อนงานเพื่อสนองงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และการสร้างสังคมสุขภาวะ ดำเนินการการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ การจัดการองค์ความรู้ งานสื่อสารสาธารณะ และฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายการสาธารณสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ถึงอย่างไรก็ตาม ควรจะมีการพัฒนารูปแบบการทำงานที่เป็นการบูรณาการสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน บูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายงานสาธารณสงเคราะห์สู่ระดับจังหวัด พัฒนากระบวนการการทำงานพระสงฆ์ให้มีการระบบข้อมูลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในการประชุมได้หารือ เตรียมการประกาศเกียรติคุณพระสงฆ์ ” เพชรงามการสาธารณสงเคราะห์ ” ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ” สงเคราะห์ เกื้อกูล พัฒนา บูรณาการ ” ตามกรอบงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในการสร้างสังคมสุขภาวะ สนับสนุนเครือข่ายคณะสงฆ์ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนบูรณาการการทำงานสุขภาวะสู่ความยั่งยืน และเผยแพร่งานสาธารณสงเคราะห์แก่คณะสงฆ์ ประชาชน และสื่อสาธารณะ

 

ข้อมูล : FB.พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Link>>>https://www.facebook.com/weedhammaaromdee/posts/4365497236835146

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com