ประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เลื่อนกำหนดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ จนกว่ามีประกาศกำหนดสอบครั้งใหม่

schedule visibility
1
share

แชร์

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง โดย พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้ช่วยอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศสนามหลวงแผนกบาลี เรื่องกำหนดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ..๒๕๖๔ มีความว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการระบาดที่รุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข กอปรกับรัฐบาลได้มีประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สนามหลวงแผนกบาลี จึงประกาศเลื่อนการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๔ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ออกไปก่อน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้และรัฐบาลประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแล้ว จะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งใหม่ ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

ข้อมูล : กองบาลีสนามหลวง

Link >>> https://bit.ly/3A2o4bQ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com