“บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราช

schedule visibility
1
share

แชร์

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และกรมการศาสนา ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.), ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และกรมการศาสนา ในกิจกรรมแถลงข่าวหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” เฉลิมพระเกียรติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 8 รอบ

 

 

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาบางช่วงว่า ขออนุโมทนาต่อกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ที่มีกุศลสมานฉันท์ ขับเคลื่อนโครงการ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา เฉลิมพระเกียรติแด่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวาระโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ” และได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผลิตองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเมนูอาหารสุขภาพ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ประกอบอาหาร พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และผู้สนใจ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางขยายผลการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ศาสนิกชนของศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย

 

 

การดำเนินงานขับเคลื่อนและส่งเสริมด้านสุขภาพดังกล่าวของ กรมการศาสนานั้น สอดรับกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย โดยภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของ รัฐทุกระดับและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ร่วมกันรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้ค้าอาหารบิณฑบาต ร่วมสร้างเสริมสุขภาพถวายอาหารและน้ำปานะที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามพระธรรมวินัย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนตามแนวทาง “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”

 

 

การนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ นายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com