น้อมมุทิตาสักการะ พระวชิรปัญญาภรณ์ พระราชาคณะอายุน้อยสุด 31 ปี 11 พรรษา

schedule visibility
4
share

แชร์

น้อมมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระวชิรปัญญาภรณ์ พระราชาคณะอายุน้อยสุด 31 ปี 11 พรรษา

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นให้พระสงฆ์ 6 รูป ขึ้นเป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ และ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 91 รูป

 

เฟสบุ๊ค เพจข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ได้โพสต์น้อมมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ (พงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ) ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปัญญาภรณ์ สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ความว่า

#พระราชาคณะอายุน้อยสุด 31 ปี 11 พรรษา

 ประกาศพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ (พงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโณ)

เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปัญญาภรณ์

สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

.

ตั้งแต่วันที่ 27  มิถุนายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขอน้อมมุฑิตาสักการะ

 

น้อมมุทิตาสักการะ พระวชิรปัญญาภรณ์ พระราชาคณะอายุน้อยสุด 31 ปี 11 พรรษา

 

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ ฉายา ขนฺติโสภโณ อายุ 31 ปี พรรษา 11 วิทยฐานะ น.ธ.เอก

พธ.บ.(รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ) พธ.ม.(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ,ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะภาค 14 และ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

 

เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2534 เดิมชื่อ พงศ์พันธ์  สีลาโคตร อุปสมบทเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555  ณ พระอุโบสถวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๕๕               ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระปลัด”ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ ของพระครูกิตติวิริยาภรณ์ วัดราษฎร์ประคองธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๗               ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูปลัด” ฐานานุกรมใน พระราชวิริยาลังการ(แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

พ.ศ. ๒๕๖๖                ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ วิบูลมหาคณานุนายก ตรีปิฏกธรรมรักขิต”ฐานานุกรมใน พระพรหมเสนาบดี(พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗  เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร

 

ข้อมูล : FB.เพจ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

 

น้อมมุทิตาสักการะ พระวชิรปัญญาภรณ์ พระราชาคณะอายุน้อยสุด 31 ปี 11 พรรษา

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com