ถวายพระราชสมัญญา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

schedule visibility
7
share

แชร์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ การถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระปรีชาสามารถ พระวิริยอุตสาหะ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านจดหมายเหตุนานัปการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นคุณประโยชน์ต่องานจดหมายเหตุไทย ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยสนับสนุน ส่งเสริม และอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุของไทยมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพระราชทานพระราชดำรัสแนะนำเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านจดหมายเหตุ อันเป็นคุณานุปการต่อการพัฒนางานอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุในฐานะมรดกทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนทรงให้ความสำคัญต่อการจัดหลักสูตรวิชาจดหมายเหตุในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการวิจัยด้านจดหมายเหตุ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลังต่อไป

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีมติถวายพระราชสมัญญา“พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” มีความหมายว่า“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจดหมายเหตุไทย”แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการจดหมายเหตุไทย จนเป็นที่ประจักษ์มาอย่างยาวนานอันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพเชิงสร้างสรรค์ด้านการจดหมายเหตุอย่างแท้จริง

 

บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 รับทราบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการจดหมายเหตุไทยและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ต้นฉบับ

https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D141S0000000004600.pdf

 

ถวายพระราชสมัญญา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com