คณะสงฆ์นครนายก ประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2566

schedule visibility
13
share

แชร์

คณะสงฆ์นครนายก จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี 2566  ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีพระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก กล่าวถวายรายงานการจัดประชุมฯ พร้อมด้วย พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 12 , พระศรีรัตนากร รองเจ้าคณะภาค 12 พร้อมพระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก นางสาวจันทร คำดวง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

คณะสงฆ์นครนายก ประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2566

ภาพจาก Facebook งานกิจกรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

 

ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 กำหนดให้เจ้าคณะภาค ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์ของตน ปีละ 1 ครั้งๆละ 1 วัน เพื่อทบทวนนโยบายในการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบไปด้วย การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติมหาเถรสมาคมนั้น 

 

คณะสงฆ์นครนายก ประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2566

ภาพจาก Facebook งานกิจกรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

 

ในการประชุมพระสังฆาธิการครั้งนี้ มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าอาวาส 198 รูป รองเจ้าอาวาส 47 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 69 รูป ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ 12 รูป และเลขานุการเจ้าคณะทุกระดับชั้น 42 รูป รวม 342 รูป การจัดประชุมพระสังฆาธิการครั้งนี้ ได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ และได้รับการอุปถัมภ์การประชุมพระสังฆาธิการ ทั้ง 4 อำเภอด้วยดี พร้อมทั้งจัดเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถระ พระเถระ พระสังฆาธิการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 

ข้อมูล : siamrath.co.th

 

คณะสงฆ์นครนายก ประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2566

 

คณะสงฆ์นครนายก ประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2566

 

คณะสงฆ์นครนายก ประชุมพระสังฆาธิการ ประจำปี 2566

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com