WBTV เสวนาสร้างสรรค์งานสื่อดิจิทัล ออนแอร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

schedule visibility
2
share

แชร์

 
          เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ในฐานะประธานอำนวยการสถานีวิทยุโททัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา เมตตาให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ผจล.วัดยานนาวา ร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ในการที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV วัดยานนาวา ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ” สื่อพุทธธรรม นำสู่สันติสุข “
          โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ นำเสนอเครือข่ายพลังบวร ผ่านรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านสถานีพระพุทธศาสนา และสื่อสังคมออนไลน์
 
โดยมีวัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างช่องทางการนำเสนองานเครือข่ายพลังบวร ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา และทางสื่อสังคมออนไลน์
๒) เพื่อผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
๓) เพื่อเชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์พลังศรัทธาและกิจกรรมของคณะสงฆ์ ซึ่งมุ่งประสงค์ให้เกิดช่องทางการนำเสนองานเผยแพร่วิถีใหม่ด้านพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านความร่วมมือของคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคม

          สามารถติดตามรายการละเอียด “สถานีพระพุทธศาสนา” ได้ทาง WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ https://www.facebook.com/WBTVwatyannawa หรือ https://www.youtube.com/c/WBTVwatyannawa

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่ Website : www.thaimediafund.or.th
 
WBTV เสวนาสร้างสรรค์งานสื่อดิจิทัล ออนแอร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : สื่อใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ กับการสรรค์สร้างการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล
 
WBTV เสวนาสร้างสรรค์งานสื่อดิจิทัล ออนแอร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : สื่อใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ กับการสรรค์สร้างการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล
 
WBTV เสวนาสร้างสรรค์งานสื่อดิจิทัล ออนแอร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : สื่อใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ กับการสรรค์สร้างการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล
 
WBTV เสวนาสร้างสรรค์งานสื่อดิจิทัล ออนแอร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : สื่อใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ กับการสรรค์สร้างการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล
 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com