นโยบายความเป็นส่วนตัว

schedule visibility
0
share

แชร์

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV (สถานีฯ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมุ่งมั่นที่จะดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงจะเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สถานีฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

เมื่อท่านเข้าใช้บริการ ในเว็บไซต์สถานีฯ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เป็นต้น ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อติดต่อเรา หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มของเรา


โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของสถานีฯ

ทั้งนี้ สถานีฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของสถานีฯ โดยเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) สำหรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือตอบกลับข้อความที่ผ่านติดต่อมาเพื่อแจ้งข่าวสาร

(2) ส่งอัพเดทและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล จดหมาย ข้อความ การแจ้งเตือนแบบทันที (push notification) หรือโทรศัพท์

เราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลของท่านเฉพาะที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำอธิบายข้างต้น ในการประมวลผล เราจะพิจารณาความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวของท่านและความจำเป็นหรือสนใจที่จะใช้ข้อมูลนั้น และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลนั้นหากเราพิจารณาว่าการนำข้อมูลไปใช้จะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

หากมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น กฎหมายอาจให้เราเปิดเผยหรือจัดการกับข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งท่าน หากจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย โดยจะแจ้งในตอนที่เราขอให้ท่านส่งข้อมูลของท่านให้กับเรา ในทางกลับกัน หากท่านไม่เต็มใจจะให้ข้อมูลกับเราก็ไม่มีผลกระทบใด ๆ เช่นกัน หากท่านไม่แน่ใจในการร้องขอข้อมูลของสถานีฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับเรา หรือติดต่อเราได้ที่ที่อยู่ด้านล่าง

3. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สถานีฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในสถานีฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับเนื้อหาหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

(1) การเพิกถอนความยินยอม : ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(2) การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
(3) การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับสถานีฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น
(4) การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
(5) การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล
(6) การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอให้สถานีฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
(7) การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
(8) การร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสถานีฯ นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อสถานีฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 097 912 1940

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com