menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search
 • ภาคีเครือข่าย
  หลากหลายกลุ่มองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกันในการแชร์ประสบการณ์ และร่วมผลิตสื่อพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มรดกท้องถิ่น ผ่านการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  ๑. สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ

  ๒. ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

  ๓. สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย

  ๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  ๕. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

  ๖. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๗. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๘. โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ

  ๙. สมาคมส่งเสริม ความเจริญของพระพุทธศาสนา

   

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างช่องทางการนำเสนองานเครือข่ายพลังบวรผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาและโซเซียลมีเดีย

  • เพื่อผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่นมรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา

  • เพื่อเชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์พลังศรัทธาและกิจกรรมงานของคณะสงฆ์
 • ที่มาของโครงการ

            โครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนากลไกขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและทันสมัย สร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหารายการ ให้มีความน่าสนใจต่อผู้รับชมรายการธรรมะ รายการเกี่ยวกับศาสนกิจคณะสงฆ์ รวมทั้งการเข้าถึง และรับชมเนื้อหาได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางแพลตฟอร์มสื่อใหม่ เพื่อให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ สร้างสื่อสาระธรรมะเพื่อประโยชน์และสันติสุขของชาวโลก หยุดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี นำเสนอธรรมบรรยาย ธรรมเทศนา การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ภาวนา และศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี มรดกของท้องถิ่นไทย เพื่อเผยแพร่สู่สังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบทบาทของ สถาบันสงฆ์ที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย 

   

  วันที่เริ่มต้นโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

   

  สื่อสีขาว

  WBTV เป็นแม่ข่ายช่องทางการเผยแพร่งานคณะสงฆ์และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยแฟลตฟอร์มการนำเสนอในยุค ๔.๐ และการสื่อสารสังคมออนไลน์

   

  บทบาทนำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  ทุนทางสังคมของพระพุทธศาสนา เป็นพลังการขับเคลื่อนการนำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   

  การผลิตรายการอย่างมีส่วนร่วม

  ร่วมแชร์ประสบการณ์และร่วมผลิตสื่อพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มรดกท้องถิ่น โดยองค์กรพระพุทธศาสนา วัด ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสาพัฒนาชุมชน เยาวชนต้นแบบ  และผู้ประกอบสัมมาชีพด้วยหลักวิถีพุทธธรรม

  close
  หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE