menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

"ศาสนสงเคราะห์"เกื้อกูล แบ่งปัน กรมการศาสนา ร่วมกับ ศพอ.วัดยานนาวา ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

access_time
02/07/2021
remove_red_eye
79

          เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา จัดพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมพิธี

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้รับทราบถึงปัญหาที่ประชาชนทุกระดับต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)โดยมีดำริให้ดำเนินงาน "ศาสนสงเคราะห์ " ที่สะท้อนถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ ในการทำหน้าที่บ่มเพาะคุณธรรม เป็นศูนย์รวมใจแก่คนในชุมชน และยังแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องของการมีน้ำใจภายใต้มิติทางศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะสงฆ์และทุกภาคส่วนของสังคม จึงได้จัดทำโครงการ "ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน รวมพลังบวรไทยสู้ภัยโควิด – ๑๙" เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน โดยจัดถุงเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมทั้งจัดกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยน้อมนำหลักธรรมศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในยามลำบาก โดยดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ด้าน นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลกระ ทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในมุมกว้าง เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตินี้ไปพร้อมกันรัฐบาล และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต่างร่วมใจช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัวอุปกรณ์ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในต้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาสสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่าง ๆ โดยขอให้คณะสงฆ์และวัดที่มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามที่ได้รับการร้องขอและประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน ตามกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณะสงเคราะห์อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการต้านต่าง ๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19 และของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กระทวงวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เล็งเห็น

ถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการรับสนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชและรับนโยบายของรัฐบาลเรื่องลกความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการ "วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน" โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วไประเทศขับเคลื่อนการดำเนินงานไปยังผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำมิติทางศาสนากล่อมเกลา เยียวยาจิตใจประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

กรมการศาสนา ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทสำคัญยิ่งของวัด พระสงฆ์ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยามยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) และแสดงถึงอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่เชื่อมร้อยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ)แห่งการ เกื้อกูล แบ่งปัน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างแท้จริง

 

close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE