menu
หน้าแรก ข่าวพระพุทธศาสนา สารคดี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
รายการทีวี keyboard_arrow_down
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
โครงการ keyboard_arrow_downร่วมงานกับเรา LIVE
search
search

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | วันอัฏฐมีบูชา

access_time
12/05/2021
remove_red_eye
9
ตรงกับวันแรม 8 ค่ำแห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล

วันอัฏฐมีบูชา

 

          ตรงกับวันแรม 8 ค่ำแห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชาวพุทธต้องวิปโยค และสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล

 

          เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้นๆ วันนี้จึงเรียกว่า "วันอัฏฐมีบูชา"

 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | วันอัฏฐมีบูชา

 

          เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว 8 วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ชาวพุทธต้องมีความสังเวชสลดใจ และวิปโยคโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสูญเสียแห่งพระพุทธสรีระ เมื่อวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวันอัฏฐมีนั้นเวียนมาบรรจบแต่ละปี พุทธศาสนิกชนบางส่วน โดยเฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาแห่งวัดนั้น ๆ ได้พร้อมกันประกอบพิธีบูชาขึ้น เป็นการเฉพาะภายในวัด เช่นที่ปฏิบัติกันอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เป็นต้น แต่จะปฏิบัติกันมาแต่เมื่อใด ไม่พบหลักฐาน ปัจจุบันนี้ก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่ 

 

          กิจกรรมในวันอัฏฐมีบูชา 

          การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวิสาขบูชา ต่างแต่คำบูชาเท่านั้น 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
close
หน้าแรกข่าวพระพุทธศาสนาสารคดีรายการทีวีโครงการร่วมงานกับเราLIVE