สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.

schedule visibility
0
share

แชร์

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.จังหวัดสมุทรสาคร 39 ตำบล ร่วมพหุภาคี พลังบวร

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2566 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานดำเนินการ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)จังหวัดสมุทรสาคร 39 ตำบล ร่วมพหุภาคี พลังบวร โดยมี พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร,พระพรหมเสนาบดี กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ,พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 ประธานอนุกรรมการโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.),พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14, พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานอำนวยการ ,พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) และ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวนาราม ในนามผู้แทนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดสมุทรสาคร เข้าถวายสักการะ พร้อมพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธุชน องค์กรพหุภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2566

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.

 

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา บางช่วงว่า ขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร และพหุภาคีเครือข่าย ที่มีกุศลสมานฉันท์ร่วมกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อันเป็นศาสนกิจสำคัญ กิจหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมาแต่โบราณ วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วย วัดที่มีศักยภาพเพียงพอ พึงอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

การขับเคลื่อนงาน อ.ป.ต. นั้น จำเป็นต้องอาศัยกำลังสติปัญญาทักษะวามสามารถ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งมีการทำงานแตกต่างกันตามความถนัดและบริบทของวัดที่อยู่กับชุมชนนำไปสู่การเสริมสร้างและบูรณาการของคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้พหูชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆโดยที่สุดแล้ว วัดและพระสงฆ์จักเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม สามารถให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.

 

การนี้ ที่ศาลาพิพัฒน์สาครธรรม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ยังเมตตามอบเกียรติบัตร หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 39 หน่วย 11 โรงเรียน

 

ดูคลิปคลิกที่นี่

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.

 

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหกรรมผลงาน อ.ป.ต.

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com