ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนเทพสถิต

schedule visibility
1
share

แชร์

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเยาวชนเทพสถิต

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 พระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในอุปถัมถ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ให้ความอุปถัมถ์โครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดงลาน โดยมีพระวิทยากรทั้ง 2 รูป ให้ธรรมะ ความรู้ อบรม แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านดงลาน โรงเรียนช่องสำราญและโรงเรียนบ้านซับไทร ในเขตอำเภอเทพสถิต

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนเทพสถิต

คำว่า คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี ได้แก่
1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
2. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. รับฟังความคิดเป็นขอบกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมาก
4. ความซื่อสัตย์สุจริต
5. ความสามัคคี

6.ความละอายและเกรงกลัวในการกระทำชั่ว
7. ความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตนเอง
8. การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนเทพสถิต

ส่วนคำว่า จริยธรรม คือจริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีที่ควรประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ได้แก่1. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  2. ความมีระเบียบวินัย 3. ความกล้าทางจริยธรรม 4. ความรับผิดชอบ 5. การเสียสละ 6. การตรงต่อเวลา

จงเป็นคนดี ในสังคม เพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่ดี ความดี ที่ดี คือต้องมีทั้งคุณธรรม และจริยธรรม

 

ข้อมูล : พระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนเทพสถิต

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนเทพสถิต

 

ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเยาวชนเทพสถิต

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com