คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

schedule visibility
0
share

แชร์

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนกลาง ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่วัดช่องสาริกา ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านปากช่องสาริกา หมู่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ถวายการต้อนรับ

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

สำหรับผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านบ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบของหมู่บ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประชาชนทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือในการแสดงออกความคิดเห็น การจัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธต่างๆ เพื่อสนับสนุนเผยแผ่หลักศีล 5 ส่งผลให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีสุขภาพอนามัยที่ดี ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันญาติมิตร ส่วนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านได้ร่วมกันดำเนินการ อาทิ โครงการหมู่บ้านยั่งยืน หมู่บ้านสีขาว หมู่บ้านช่อสะอาด และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง โดยการส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารเคมี ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ทำให้ประชาชนมีความสุข รู้จักอดออม มีชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันฉันญาติมิตร ทำให้สังคมและชุมชนมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านไม่มีคดีอาชญากรรม คดียาเสพติด และการทะเลาะวิวาท โดยการรับรองของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม ข้อมูลด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ไม่มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ไม่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุมีบุตรหลานดูแลไม่โดดเดี่ยว และมีผู้พิการในหมู่บ้านจำนวน 2 คน ซึ่งครอบครัวดูแลเป็นอย่างดี ในด้านกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ของหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการรักษาศีล 5 ครบทั้ง 5 ข้อ อาทิ กิจกรรมปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือ กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพตามหลักเบญจธรรม และกิจกรรมให้ความรู้ด้านเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศ ด้านกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในหมู่บ้าน ทางหมู่บ้านร่วมกับวัดช่องสาริกาซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสาขาของวัดพัฒนาธรรมาราม อันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่จัดตั้งตามระเบียบมหาเถรสมาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามวันธรรมสวนะ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

สำหรับหมู่บ้านปากช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีประซากรรวม 349 คน เป็นเพศชาย 166 คน เพศหญิง 183 คน จำนวนครัวเรือน 114 ครัวเรือน และมีวัดช่องสาริกา เป็นวัดประจำหมู่บ้าน โดยมีพระครูพัฒนาภิบาล เป็นเจ้าอาวาส ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อาชีพรอง คือการเลี้ยงโคนม มีพืชไร่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทานตะวัน และฟักทอง เป็นต้น

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

คกก. “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ จ.ลพบุรี

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV

วัดยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 675 7134

โทรสาร : 02 675 7053

โครงการ

ร่วมงานกับเรา

อีเมล : [email protected]

Youtube : WBTVwatyannawa

Facebook : WBTVwatyannawa

Line : @wbtv

Website : worldbuddhisttv.com